Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ
 

Regulamin przechowalni opon

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON” określa zasady korzystania z

Przechowalni opon w firmie Auto Centrum Blask T&Z Kukuczka Sp.J (zwanej

dalej Przechowalnią), przez osoby korzystające z usług Przechowalni (zwanej dalej

Klientem).

§ 1

Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

2. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 12 680 53 10

3. Teren, na którym znajduje się przechowalnia, jest monitorowany, oraz

chroniony przez 24h.

4. Przechowalnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich

Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu

właściwego rozliczenia usługi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz. 883, z 2000 r. nr 12, poz. 136,

nr 50, poz. 580 i nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. nr 42, poz. 474), tekst

ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o

ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1087).

§ 2

Usługi przechowywania

1. Przechowalnia świadczy następujące usługi: przechowanie opon/kół do samochodów osobowych oraz dostawczych

2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony w pomieszczeniu

magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w

Regulaminie.

§ 3

Zamawianie usługi

1. Zamawiane opon do wymiany odbywa się osobiście w siedzibie firmy – Kraków ul. Bulwarowa 33a lub telefonicznie pod numerem 12 680 53 10 lub drogą elektroniczną pod adresem sklep@blask.krakow.pl lub poprzez kalendarz elektroniczny pod adresem blask.krakow.pl

§ 4

Przyjęcie opon

1. Przyjmowanie opon odbywa się w godzinach pracy serwisu opon

2. Warunkiem przyjęcia opon do przechowania jest zapoznanie się przez

Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionej karty

rejestracyjnej.

3. Uszkodzone opony będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o

uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowania w systemie.

4. Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu

przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego

poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony

przed utratą i uszkodzeniem.

§ 5

Odbiór opon

1. Odbiór opon odbywa się w godzinach i dniach pracy serwisu opon

2. Klient musi przynieść ze sobą kartę rejestracyjną z numerem depozytowym, którą otrzymał przy zdawaniu opon.

3. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon.

4. W wypadku utraty karty przechowania Klient zobowiązany jest do

przedstawienia co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, wraz z fotografią,

pozwalających ustalić jego prawa do odbioru przechowywanego sprzętu.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, jedyną

podstawą do złożenia reklamacji będzie karta rejestracyjna spisana w

obecności pracownika Przechowalni w dniu zdawania opon/kół. Rozpatrzenie

reklamacji następuje w terminie do 14 dni.

6. Opony, które nie zostaną odebrane w przeciągu jednego dnia od

umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za

przechowanie.

7. Klient potwierdza odbiór opon pisemnym pokwitowaniem.

8. Jeżeli opony ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana

okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

§ 6

Cennik/Płatności

1. Opłatę za deklarowany okres przechowania Przechowalnia pobiera się z góry,

w momencie przyjęcia opon i podpisania karty

2. Opłata za przechowanie opon/kół od 1 listopada do 31 marca (sezon

zimowy) od 1 kwietnia do 31 października (sezon letni) zależy od rozmiaru i typu przechowywanego koła – szczegółowy cennik znajduje się w widocznym miejscu lub na stronie blask.krakow.pl

3. W przypadku nieodebrania opon w terminie do 31 grudnia lub 30 czerwca zostanie naliczona pełna opłata za przechowywanie kół zgodnie z obowiązującym cennikiem

4. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, Przechowalnia nie

zwraca pieniędzy.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia

pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie zdania

sprzętu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz

uszkodzenia opon

2. Składający zwalnia Przechowalnię z jakiejkolwiek odpowiedzialności

odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za

zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

§ 9

Informacje o Kliencie

1. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie Przechowalni

o jakichkolwiek zmianach danych osobowych tj. nazwiska, adresu, danych

kontaktowych, za pośrednictwem danych zawartych w §3.

2. Klient podpisując kartę rejestracji opon, potwierdza, iż wszystkie dane,

które zostały przedstawione Przechowalni są zgodne z prawdą, kompletne i

aktualne.

3. Klient oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z

kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

4. Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem

opon, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi

Przechowalnia nie jest w stanie skontaktować się z Klientem lub opony nie

zostały odebrane, Przechowalnia uznaje sprzęt za porzucony i staje się jego

pełnoprawnym właścicielem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 
 
© 2016 by Auto Centrum BLASK Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: dP Internet